Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA
Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
Theo cổng thông tin của chính

Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA

Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.

Theo cổng thông tin của chính phủ, Phó Thủ tướng  . Lê Văn Thành hôm 28/1 ký duyệt chiến lược phát  triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 20212030,  . nhắm đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng  GDP nông lâm thủy sản từ 2,53%/năm,  . tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy  sản từ 5,56%/năm; nhắm phát triển thị trường,  . nhất là thị trường xuất khẩu với tốc độ tăng giá  trị xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 56%/năm.

 . Bản chiến lược còn nhắm tăng thu nhập cho  nông dân, giảm lao động nông nghiệp trong  . tổng lao động xã hội xuống dưới 20%, và nâng tỷ  lệ lao động nông nghiệp được đào tạo trên 70%.

 . Vài năm gần đây, nông nghiệp chiếm  xấp xỉ 13% toàn bộ GDP của Việt Nam..

https://youtu.be/0eMIeNl9cB0Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA
Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
Theo cổng thông tin của chính

Previous post Tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thực phẩm
y tuong kinh doanh online e29c8defb88f kinh doanh rau sach Next post Ý TƯỞNG KINH DOANH ONLINE ✍️ Kinh doanh Rau Sạch